Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

0102 /03
04Procesor w stanie sleep budzony co 8 sekund. Pobór prądu 1 uA.06
070809
 1. // wartość podajemy z uwzględniem "0" jako pozycji czyli 15 - 1 = 14
 2. // 14 * 8 = 112s + dla zerowej pozycji 8 = 120 czyli 2 minuty 
 3. // 149 daje 20 minut
 4. #define WAKE_PrescalerX8  1   // co daje 15 * 8s = 120 sekund 
 5. volatile uint8_t wake_up;
 6. #if __AVR_ATmega328P__ == 1
 7. #define MS      PB0
 8. #define RST69   PB1
 9. #define SS      PB2 // PB2 to domyślny CS który 
 10.                     // musi być wyjściem inaczej się zwiesza SPI
 11. #define MOSI    PB3
 12. #define MISO    PB4 
 13. #define SCK     PB5
 14. #define _INT0   PD2 // port przerwania 
 15. #endif
 16. //..................
 17. ISR(TIMER2_OVF_vect)
 18. {      
 19.   static uint16_t counter = 0;
 20.   if( ++counter > WAKE_PrescalerX8 ) 
 21.    {
 22.      counter = 0;
 23.      wake_up = 1;
 24.    }
 25.    sekund++;
 26. }   
 27. //....................
 28. void initTimer2(void)
 29. {
 30.    TIMSK2  = 0; // wyłączenie przerwań Timer2
 31.    ASSR  &= ~(1 << EXCLK);
 32.    ASSR  |= (1<<AS2);  //Włącz tryb asynchroniczny
 33.    TCNT2=0;  //początkową wartość licznika
 34.    TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);  //ustaw prescaller na podział 1024
 35.                                              //  co daje 8 sekund
 36.    while (ASSR & ((1<<TCN2UB)|(1<<TCR2BUB)));  // poczekać na aktualizację rejestru
 37.    TIFR2  = (1<<TOV2);  // kasowanie flagi przerwań
 38.    TIMSK2  = (1<<TOIE2);  // włączenie przerwania , TOV2 
 39. }
 40. //...................
 41.    initTimer2();
 42.    sei();
 43.    rsPrintLn(" > Wejscie w sleep");
 44.    power_all_disable(); //wyłączenie TWI TIM2 TIM0 TIM1 SPI USART0 and ADC
 45.    power_timer2_enable();
 46.    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
 47.    wake_up = 0;
 48.    while (1) 
 49.     {
 50.      sleep_mode(); // wejście w stan uśpienia
 51.      TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);  // zabezpieczenie przed 
 52.                                                   // powtórzeniem przerwania 
 53.      while (ASSR & (1<<TCR2BUB));  //poczekać na aktualizację 
 54.                                    //rejestru 2 linia zabezpieczenia
 55.      if ( wake_up == 1 ) 
 56.       { 
 57.         power_all_enable();
 58.         rsPrintLn(" > Wyscie z sleep");
 59.         WriteDane();  // wysyłanie danych do odbiornika
 60.         power_all_disable(); //wyłączenie TWI TIM2 TIM0 TIM1 SPI USART0 and ADC
 61.         power_timer2_enable();
 62.         set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE); // usypianie procesora poza Timerem
 63.         wake_up = 0;
 64.      }  
 65.     }

Uruchomienie trybu asynchronicznego niesie za sobą pewien problem.
Przy szybkim zegarze wewnętrznym np. 8MHz w przedstawionym przykładzie, gdzie w pętli głównej jest tylko jeden warunek i następuje ponowne wejście w tryb sleep procesor może wywołać przerwanie ponownie zanim zdążą się zmienić ustawienia w rejestrze timera2.

Czas jednego cyklu zegara 32768Hz wynosi 1 / 32768 = 0,000030517578125 sekundy podnosząc to przez preskaler * 1024 = 0,03125 sekundy * licznik wewnętrzny timera 256 uzyskujemy 8 sekund. Odstęp czasu między kolejnymi przerwaniami. Czas jednego cyklu Timera2 wynosi 31,25 ms zanim nastąpi zmiana. Procesor taktowany zegarem 8MHz swoje obliczenia wykona szybciej i stwierdzi że nastąpiło ponowne wywołanie przerwania mimo że nie zmieniły się stany w Timer2 o czym przy pracy asynchronicznej jednostka centralna jeszcze niewie.

Dlatego stosujmy następujący wybieg :

 1.    TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);  
 2.    while (ASSR & (1<<TCR2BUB));
lub
 1.    _delay_ms(35);
Atmega328 i 32kHz

Opóźnienie dłuższe niż zmiana stanu oscylatora pomnożonego przez preskaler.
Można to pominąć jeżeli procesor będzie miał dużo do wykonania i czas tych wszystkich operacji będzie ponad 31 ms.


bez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń