Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

0102 /03
04Procesory Atmel megaAVR 0-series.

Algorytmy tu zaprezentowane były testowane na procesorach Atmega4809 lub Attiny1614 przy pomocy środowiska Atmel Studio 7.0. Opisuje konfigurację urządzeń peryferyjnych w tych procesorach.
06
070809

Analizę kodu zacznijmy do main.

W pierwszej linii odblokowujemy dostęp do rejestru MCLKCTRLB tak byśmy mogli w nim dokonać zmian. Procesor domyśle startuje z wewnęntrzym zegarze 20MHz ale dzielonym przez 6 co daje 3.333MHz. Ustawiając ostatni bit rejestru na zero wyłączamy podział i od tej chwili nasz procesor pracuje na 20MHz.

PORTB.DIR ustalamy kierunki pracy poszczególnych pinów w bramie.

Następnie przechodzimy do inicjacji uarta-0.

Domyślnie USART0 jest podłączony do pinów PA0 i PA1

//uart0 na pinach podstawowych
//PORTA.DIRSET = PIN0_bm; // PA0(44)=0.TxD
//PORTA.DIRCLR = PIN1_bm; // PA1(45)=0.RxD

ale ja tutaj pokazuje jak przestawić USART0 na piny alternatywne PA4 i PA5.

// uart na pinach zapasowych
PORTMUX.USARTROUTEA = 0b00000001;
PORTA.DIRSET = PIN4_bm; // PA4(48)=0.TxD
PORTA.DIRCLR = PIN5_bm; // PA5( 1)=0.RxD

Należy zwrócić uwagę że trzeba odpowiednio ustalić kierunki pracy dla poszczególnych sygnałów.

Kolejnym urządzeniem które uruchamiam to jest jedn z timerów, a konkretnie TCA0.
Timer jest tak ustawiony by dawał przerwanie co około 1 sekundy. Przerwanie dla timera zapisujemy w następujący sposób ISR(TCA0_OVF_vect). Istotna różnica między zwykłymi AVR jest to że trzeba kasować flagę przerwania informując procesor że zostało obsłużone. TCA0.SINGLE.INTFLAGS = ( TCA_SINGLE_OVF_bm); Jak tego nie dokonamy w obsłudze przerwania to procesor uparcie będzie je wykonywał w kółko. Dotyczy to również innych przerwań.

 1. /*
 2.  *       Created: 2019-07-30 22:35:28
 3.  *       Author : Dasej
 4.  */ 
 5. #define F_CPU 20000000
 6. #include <avr/io.h>
 7. #include <util/delay.h>
 8. #include <avr/interrupt.h>
 9. #include <string.h>
 10. #include <stdlib.h>  // ltoa  konwersja liczb
 11. uint16_t sekunda = 0;
 12. #define USART0_BAUD_RATE(BAUD_RATE) ((float)(F_CPU * 64 / (16 * (float)BAUD_RATE)) + 0.5)
 13. void USART0_init(void)
 14. {   
 15.   // inicjacja i obsługa uarta0
 16.   // 115200 8 N 1
 17.   //uart0 na pinach podstawowych  
 18.   //PORTA.DIRSET = PIN0_bm; // PA0(44)=0.TxD
 19.   //PORTA.DIRCLR = PIN1_bm; // PA1(45)=0.RxD
 20.   // uart na pinach zapasowych
 21.   PORTMUX.USARTROUTEA = 0b00000001;
 22.   PORTA.DIRSET = PIN4_bm; // PA4(48)=0.TxD
 23.   PORTA.DIRCLR = PIN5_bm; // PA5( 1)=0.RxD
 24.   USART0.BAUD = (uint16_t)USART0_BAUD_RATE(115200);
 25.   USART0.CTRLB |= USART_TXEN_bm;
 26. }
 27. void USART0_sendChar(char c)
 28. {
 29.   while (!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm)) {;}
 30.   USART0.TXDATAL = c;
 31. }
 32. void USART0_sendString(char *str)
 33. {
 34.   for(size_t i = 0; i < strlen(str); i++)
 35.     { USART0_sendChar(str[i]); }
 36. }
 37. void rsInt0( long num ) // wysłanie liczby całkowitej
 38. {
 39.    char buffer[81];
 40.    ltoa( num , buffer, 10);
 41.    USART0_sendString ( buffer );
 42. }
 43. ISR(TCA0_OVF_vect)
 44. {
 45.   // kasowanie znacznika przerwania jak nie zostanie 
 46.   // zkasowany to przerwanie będzie stale się wywołyłało 
 47.   TCA0.SINGLE.INTFLAGS = ( TCA_SINGLE_OVF_bm);
 48.   // informacja że przerwanie zostało wykonane 
 49.   PORTB.OUTTGL =  PIN4_bm | PIN0_bm;
 50.   USART0_sendString("T.");
 51. }
 52. void initTimer(void)
 53. {
 54.   TCA0.SINGLE.CTRLA =  0b00001111; // prescaler 1024 i b0 = enable włącz timer
 55.   TCA0.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_OVF_bm;
 56.   // TCA0.SINGLE.PER = (20 000 000 / prescaler 1024) co daje
 57.   TCA0.SINGLE.PER = 0x4C4B; //  przerwanie co 1 sekundę 
 58. }
 59. ISR(RTC_CNT_vect)
 60. {
 61.   RTC.INTFLAGS = RTC_OVF_bm;
 62.   sekunda++;
 63. }
 64. void initRTC(void)
 65. {
 66.   RTC.CLKSEL = RTC_CLKSEL_INT32K_gc;
 67.   while (RTC.STATUS>0); // czekaj na ustabilizowanie zagara
 68.   RTC.CTRLA = RTC_PRESCALER_DIV32_gc | RTC_RTCEN_bm | RTC_RUNSTDBY_bm;
 69.   RTC.PER = 1024; // zegar ( 32768 / 32 ) / 1024 = 1 sekunda  
 70.   RTC.INTCTRL |= RTC_OVF_bm;
 71. }
 72. int main(void)
 73. {
 74.   CPU_CCP = CCP_IOREG_gc;  // odblokowanie zapisu do rejestru MCLKCTRLB
 75.   CLKCTRL.MCLKCTRLB = 0x10; // wyłacz podział CLKCTRL_PEN_bp 
 76.   PORTB.DIR = PIN4_bm | PIN0_bm;
 77.   USART0_init();
 78.   initTimer();
 79.   USART0_sendString("Start uart\r\n");
 80.   initRTC();
 81.   sei();
 82.   while (1)
 83.     {
 84.       USART0_sendString("Hello World! : sekunda= ");
 85.       rsInt0(sekunda);
 86.       USART0_sendString("\n\r");
 87.       _delay_ms(1000);
 88.     }    
 89. }

W plikach nagłówkowych procesorów Atmel dodał litery za nazwami rejestrów lub opisu poszczególnych bitów rejestru. Litery których znaczenie widać w poniższym oknie kodu.

 1. ..._gm 0x03   - maska
 2. ..._gp 0      - pozycja
 3. ..._bm (1<<0) - bit maski
 4. ..._bp 0      - bit pozycja
 5. // fragment kodu z pliku iom4809.h
 6. // CRCSCAN.CTRLB  bit masks and bit positions
 7. #define CRCSCAN_SRC_gm  0x03  // CRC Source group mask. 
 8. #define CRCSCAN_SRC_gp  0  // CRC Source group position.
 9. #define CRCSCAN_SRC0_bm  (1<<0)  // CRC Source bit 0 mask. 
 10. #define CRCSCAN_SRC0_bp  0  // CRC Source bit 0 position. 
 11. #define CRCSCAN_SRC1_bm  (1<<1)  // CRC Source bit 1 mask.
 12. #define CRCSCAN_SRC1_bp  1  // CRC Source bit 1 position.
 13. #define CRCSCAN_MODE_gm  0x30  // CRC Flash Access Mode group mask.
 14. #define CRCSCAN_MODE_gp  4  // CRC Flash Access Mode group position.
 15. #define CRCSCAN_MODE0_bm  (1<<4)  // CRC Flash Access Mode bit 0 mask.
 16. #define CRCSCAN_MODE0_bp  4  // CRC Flash Access Mode bit 0 position.
 17. #define CRCSCAN_MODE1_bm  (1<<5)  // CRC Flash Access Mode bit 1 mask.
 18. #define CRCSCAN_MODE1_bp  5  // CRC Flash Access Mode bit 1 position.

Licznik TCB jest prostszą wersją licznika TCA. Licznika TCB0 z uruchomionym przerwaniem. Wywołujący przerwanie na zasadzie porównania rejestru TCB0.CNT ( licznika ) z rejestrem TCB0.CCMP W odniesieniu do zwykłych liczników w AVR-erach można użyć określenia ( przerwanie wywołanie przepełnieniem licznika ).

 1. ISR(TCB0_INT_vect)
 2. {
 3. TCB0.INTFLAGS = TCB_CAPT_bm; // kasowanie flagi, wymagane
 4. razy++;
 5. }
 6. void start(void)
 7. {
 8. razy =0; // ile przerwań 
 9. TCB0.INTCTRL =1; // uruchom przerwanie
 10. TCB0.CCMP = 0xFFFF; // porównie do 
 11. TCB0.CNT = 0;  // licznik 
 12. TCB0.CTRLA = 1; // włącz timer / taktowanie procesora
 13. }
 14. void stop(void)
 15. {
 16. TCB0.CTRLA = 0; // wyłącz timer
 17. }

Kilka informacji o konfigurowaniu PORT-ów.

 1.     PORTC.DIR = 0b00001111   // ustawienie całego portu jednoczesnie
 2.     PORTC.DIRSET = 0xF0; // ustaw tylko bity 7,6,5,4
 3.     PORTC.DIRCLR = 0x60; // skazuj tylko bity 6,5
 4.     PORTC.DIRTGL = 0x06; // odwróc znacznie tylko bitów 2,1 
 5.     PORTC.DIR = 0xFF   // ustawienie całego portu jednoczesnie
 6.     PORTC.OUT = 0b01010101;  
 7.     PORTC.OUTSET = 0b10;
 8.     PORTC.OUTSET = (1<<3)|(1<<7); // zamiennie PORTC.OUT |= (1<<3)|(1<<7); 
 9.     PORTC.OUTSET = PIN5_bm; // zamienna operacji PORTC.OUT |= (1<<5); 
 10.     PORTC.OUT = 0;  
 11.     PORTC.OUT |= 5; 
 12.     PORTC.OUT = 0;  
 13.     PORTC.OUTSET = PIN5_bp; // zamienna operacji PORTC.OUT |= 5; 
 14.     PORTC.DIR = 0b11011111   
 15. //    PORTC.OUTTGL;
 16. //    PORTC.IN;  
 17. //    PORTC.INTFLAGS; 
 18. //    PORTC.PORTCTRL; 
 19. /* PINxCTRL 
 20.     bit 7 = inwerter pinu w bramie
 21.     bit 3 = podciągnij pin do zasilanie przez rezystor
 22.     bit 2,1,0 = przerwania
 23.     0x0 INTDISABLE     Przerwanie wyłączone, ale bufor wejściowy włączony
 24.     0x1 BOTHEDGES      Przerwanie włączone z wyczuciem w obu krawędziach
 25.     0x2 RISING         Przerwanie włączone z wyczuciem na zbocze narastające
 26.     0x3 FALLING        Przerwanie włączone z wyczuciem na zbocze opadające
 27.     0x4 INPUT_DISABLE  Przerwanie i bufor wejścia cyfrowego wyłączony
 28.     0x5 POZIOM POZIOMU włączony z wyczuciem na niskim poziomie
 29.     PORTD interrupt vectors 
 30.     #define PORTD_PORT_vect_num  20
 31.     #define PORTD_PORT_vect      _VECTOR(20)  a
 32. */
 33.     PORTC.PIN0CTRL; 
 34.     PORTC.PIN1CTRL; 
 35.     PORTC.PIN2CTRL; 
 36.     PORTC.PIN3CTRL; 
 37.     PORTC.PIN4CTRL; 
 38.     PORTC.PIN5CTRL = 2; // zbocze narastające
 39.     PORTC.PIN6CTRL; 
 40.     PORTC.PIN7CTRL; 
0102 /03
04Obsługa przerwania od PORT-u. Należy zwrócić uwagę że obsługa przewanie jest wywoływane dla całego portu a nie wybranego pinu w porcie. Pierwsze co musimy zrobić to sprawdzić który pin zgłosił przerwanie. Chyba że mamy ustawiony tylko jeden pin w porcie który będzie zgłaszał przerwanie. 06
070809
 1. ISR(PORTC_PORT_vect)
 2. {
 3.     if(PORTC.INTFLAGS & PIN5_bm) // sprawdzenie czy 5 bit wywołał przerwanie
 4.       { 
 5.          PORTC.OUTSET = PIN7_bm;
 6.       }
 7.     PORTC.INTFLAGS |=  PIN5_bm;   // kasowanie flagi przerwania, wymagane
 8. }Kilka procedur do wysyłania danych przez USART.
 1. void initUsart0(float bspeed)
 2. {
 3.     // 115200 reszt 8 N 1 danych jest ustawiona domyslnie danych jest
 4.     //uart0 na pinach podstawowych
 5.     PORTB.DIRSET = PIN2_bm; // PA0(44)=0.TxD
 6.     PORTB.DIRCLR = PIN3_bm; // PA1(45)=0.RxD
 7.     // uart na pinach zapasowych
 8.     //PORTMUX.USARTROUTEA = 0b00000001;
 9.     //PORTA.DIRSET = PIN4_bm; // PA4(48)=0.TxD
 10.     //PORTA.DIRCLR = PIN5_bm; // PA5( 1)=0.RxD
 11.    
 12.     USART0.BAUD = (uint16_t)USART0_BAUD_RATE(bspeed);
 13.     USART0.CTRLB |= USART_TXEN_bm;
 14. }
 15. void rsChar(uint8_t channel ,  char c)
 16. {
 17.     switch (channel)
 18.       {
 19.         case 0 : { while (!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm)); 
 20.                    // bufor USART0.TXDATAL jest pusty
 21.                    USART0.STATUS |= USART_TXCIF_bm;           
 22.                    // flaga informująca o braku danych do wysłania
 23.                    USART0.TXDATAL = c;                        
 24.                    // załadowane nowej danej
 25.                    break; }
 26.         case 1 : { while (!(USART1.STATUS & USART_DREIF_bm));
 27.                    USART1.STATUS |= USART_TXCIF_bm;        
 28.                    USART1.TXDATAL = c; 
 29.                    break; }
 30.         case 2 : { while (!(USART2.STATUS & USART_DREIF_bm));
 31.                    USART2.STATUS |= USART_TXCIF_bm;        
 32.                    USART2.TXDATAL = c; 
 33.                    break; }
 34.         case 3 : { while (!(USART3.STATUS & USART_DREIF_bm));
 35.                    USART3.STATUS |= USART_TXCIF_bm;        
 36.                    USART3.TXDATAL = c; 
 37.                    break }
 38.       }
 39. }
 40. void rsString(uint8_t channel, char *str)
 41. {
 42.     uint8_t i;
 43.     for( i = 0; i < strlen(str); i++)
 44.       { 
 45.         rsChar( channel, str[i]);
 46.       }
 47. }
 48. void rsInt(uint8_t channel, long num ) // wysłanie liczby całkowitej
 49. {
 50.     char buffer[20];
 51.     ltoa( num , buffer, 10);
 52.     rsString(channel, buffer );
 53. }
Procedury i funkcje do obsługi TWI.
 1. /*
 2.  *  twi.c
 3.  *  Created: 2019-08-20
 4.  *  Author: Dasej
 5.  */ 
 6. #include <avr/io.h>
 7. #define TWI0_BAUD(F_SCL)  ((((float)F_CPU / (float)F_SCL)) - 10 )
 8. void initTwi(float ispeed)
 9. {
 10.    TWI0.MBAUD = (uint8_t)TWI0_BAUD(ispeed);  
 11.    TWI0.MCTRLB |= TWI_FLUSH_bm;
 12.    TWI0.MSTATUS |= (TWI_RIF_bm | TWI_WIF_bm);
 13.    TWI0.MCTRLA = 1<<TWI_SMEN_bp | 1 << TWI_ENABLE_bp;
 14.    TWI0.MSTATUS |= TWI_BUSSTATE_IDLE_gc;
 15. }
 16. void twi_start(char addr)
 17. {
 18.    TWI0.MCTRLB &= ~(1<<TWI_ACKACT_bp);
 19.    TWI0.MADDR = addr;
 20.    if (addr & 1) { while (!(TWI0_MSTATUS & TWI_RIF_bm)); }
 21.             else { while (!(TWI0_MSTATUS & TWI_WIF_bm)); }
 22. }
 23. char twi_read( char ack)
 24. {
 25.    while (!(TWI0.MSTATUS & TWI_RIF_bm));
 26.    if (ack) { TWI0.MCTRLB &= ~(1<<TWI_ACKACT_bp); } //Send ACK
 27.        else { TWI0.MCTRLB |= 1<<TWI_ACKACT_bp;  }  //Send NACK
 28.    return TWI0.MDATA;
 29. }
 30. void twi_write(char data)
 31. {
 32.    while (!((TWI0.MSTATUS & TWI_WIF_bm) | (TWI0_MSTATUS & TWI_RXACK_bm)));
 33.    TWI0.MDATA = data;
 34. }
 35. void twi_stop()
 36. {
 37.    TWI0.MCTRLB |= TWI_MCMD_STOP_gc;
 38. }
Przykład użycia procedur i funkcje do obsługi TWI.
 1.     initTwi(100000);
 2.     // zapis danych do rejestru 
 3.     twi_start(0x90);       // adres urządznie
 4.     twi_write(0x01);       // adres rejestru
 5.     twi_write(0b11100001); // wartość
 6.     twi_stop();
 7.     // odczyt dwóch bajtów 
 8.     twi_start(0x90);  // adres urządznie
 9.     twi_write(0x00);  // adres rejestru do odczytu
 10.     twi_start(0x91);  // adres urządzenia, odczytujemy  
 11.     d1=twi_read(1);   // czytaj dalej 
 12.     d2=twi_read(0);   // zakończ czytanie
 13.     twi_stop();
Odczyt danych z przetwornika ADC0.
 1. /*
 2.  *  ADC.c
 3.  *  Created: 2019-08-17 08:37:35
 4.  *  Author: Dasej
 5.      VREF_ADC0REFSEL_0V55_gc = (0x00<<4),  // Voltage reference at 0.55V
 6.      VREF_ADC0REFSEL_1V1_gc  = (0x01<<4),  // Voltage reference at 1.1V 
 7.      VREF_ADC0REFSEL_2V5_gc  = (0x02<<4),  // Voltage reference at 2.5V 
 8.      VREF_ADC0REFSEL_4V34_gc = (0x03<<4),  // Voltage reference at 4.34V 
 9.      VREF_ADC0REFSEL_1V5_gc  = (0x04<<4),  // Voltage reference at 1.5V 
 10.  
 11.  */ 
 12. #include <avr/io.h>
 13. void initADC(void)
 14. {
 15.     VREF.CTRLA |=( VREF_ADC0REFSEL_2V5_gc);
 16.     ADC0.CTRLA |= ADC_RESSEL_10BIT_gc;
 17.     ADC0.CTRLC |= ADC_PRESC_DIV4_gc;
 18.     ADC0.CTRLC |= ADC_REFSEL_VREFA_gc;
 19.     ADC0.CTRLC |= ADC_SAMPCAP_bm;
 20. }
 21. uint16_t inADC(uint8_t channel)
 22. {
 23.     ADC0_MUXPOS = channel;
 24.     ADC0.CTRLC = ADC_SAMPCAP_bm | ADC_PRESC_DIV64_gc | ADC_REFSEL_INTREF_gc 
 25.     ADC0.CTRLA = ADC_ENABLE_bm;
 26.     ADC0.COMMAND = ADC_STCONV_bm 
 27.     while(!(ADC0.INTFLAGS & ADC_RESRDY_bm)) {;}
 28.     return ADC0.RES;
 29. }bez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń