Aktykuły które nie zmieściły się w żadnej kategorii

Przedstawiam prosty sposób, wprowadzenia procesor w tryb SLEEP oraz jego budzenia, jednym klawiszem.
ęóąśłżźćń
ęóąśłżźćń

 1. #define F_CPU 16000000UL // Atmega644  
 2. #include <avr/io.h>
 3. #include <util/delay.h>
 4. #include <avr/interrupt.h>
 5. #include <avr/sleep.h>
 6. #include "uart.h"
 7. #define sckInit DDRB |=(1<<PB7)
 8. #define sck1 PORTB |=(1<<PB7)
 9. #define sck0 PORTB &=~(1<<PB7)
 10. volatile uint8_t stan; 
 11. ISR (INT2_vect) //obsługa przerwania INT2
 12.         stan = ~ stan; // zmiana stanu na przeciwny
 13. int main(void)
 14. {
 15.     initUsart();
 16.     sckInit;
 17.     stan = 0xFF; // 0xFF = procesor aktywny, 0x00 = procesor w trybie sleep
 18.     DDRB &=~(1<<PB2);   // pin od INT2
 19.     PORTB |=(1<<PB2);   // włacz rezystor podciągający
 20.     // 00 Niski poziom INT2 generuje żądanie przerwania.
 21.     // 01 Każda zmiana logiczna w INT2 generuje żądanie przerwania.
 22.     // 10 Spadające zbocze INT2 generuje żądanie przerwania.
 23.     // 11 Rosnące zbocze INT2 generuje żądanie przerwania.
 24.     EICRA = (1 << ISC21); // 0b00100000 włącz tylko INT2, 
 25.                           // reakcja na zbocze opadające
 26.     EIMSK = (1 << INT2);  // włacz tylko przerwanie INT2
 27.     sei();
 28.     while(1)
 29.     {
 30.       // blokując ten warunek zobaczymy jak działa przerwanie i zmienna stan
 31.       if (stan==0) 
 32.        {  
 33.          _delay_ms(20);
 34.          while(!(PINB) & 0x01);  // opuść pętlę jeżeli stan logiczny = 0
 35.          sck0;
 36.          //...... kontrola wszystkiego co trzeba !!!
 37.          set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
 38.          sleep_mode();
 39.          _delay_ms(20);
 40.          while(!(PINB) & 0x01);  // opuść pętlę jeżeli stan logiczny = 0
 41.        }
 42.        sck1;
 43.        rsPrint("Terminal stan >> ");
 44.        rsInt(stan); // wyprowadź liczbę do terminala
 45.        rsPrint("\n\r");
 46.     }
 47. }
Schemat poglądowy do powyższego algorytmu.

Power sleepbez konwersji == WWW Janusz ęóąśłżźćń